Használtmodell.hu

Ingyenes vasútmodell és makett apróhirdetési oldal

Általános Szerződési Feltételek

Tudnivalók a hasznaltmodell.hu használatáról, hirdetésfeladási és adatkezelési útmutató.

Utolsó módosítás: 2014. 05. 21.

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Vasútmodell Centrum Kft. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 9..; Cg. 01-09-981947; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://hasznaltmodell.hu online apróhirdetési oldal (a továbbiakban: hasznaltmodell.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 1. Általános rendelkezések

  1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
   – a hasznaltmodell.hu-ra hirdetését tölti fel,
   – a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz a hasznaltmodell.hu-n keresztül.
  2. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
  3. Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az apróhirdetési oldal rendeltetésszerű használatával vagy a hasznaltmodell.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.
  4. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
  5. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a hasznaltmodell.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
  6. A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott felhasználói név, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:
   – a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
   – a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító felhasználói név és jelszó megadásával.
   A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.
 2. Az Üzemeltető felelőssége

  1. A hasznaltmodell.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a hasznaltmodell.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a hasznaltmodell.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
  2. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
  3. A Felhasználó által a hasznaltmodell.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A  hasznaltmodell.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
  4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
  5. A hasznaltmodell.hu-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
  6. Amennyiben a hasznaltmodell.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
  7. Amennyiben a hasznaltmodell.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.
 3. Tiltott és/vagy jogellenes hirdetések

  A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.

  1. A hasznaltmodell.hu apróhirdetési weboldalon csak vasútmodellzéssel és makettezéssel kapcsolatos hirdetések feladása lehetséges. Minden más termék feltöltése tilos!
  2. Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.
  3. Tiltott továbbá:
   – bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a hasznaltmodell.hu, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja a hasznaltmodell.hu, vagy a Szolgáltatásrendeltetésszerű működését,
   – olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a hasznaltmodell.hu üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
   – a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételek rendelkezésibe ütköző használata;
   – nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;
   – olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunkaajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
   – nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése;
   – a hirdetés leírásában e-mail cím vagy telefonszám közzététele – az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
   – olyan hirdetés feltöltése, amelyben Magyarország területén személyes átvételre nincs lehetőség;
   – ugyanazon tartalmú hirdetés több alkalommal történő feladása (kivéve az állás, illetve szolgáltatás kategóriákat);
   – félrevezető ár megadása a hirdetés adatai között;
   – egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;
   – olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé;
   – olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz;
   – a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele – az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
   – ugyanazon tartalmú hirdetés ismételt feltöltése 7 napos időköznél gyakrabban, még abban az esetben is, ha a felhasználó a korábbi hirdetését eltávolította;
   – minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.
  4. A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
  5. A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
  6. A Felhasználók által a hasznaltmodell.hu-ra feltöltött hirdetést (tartalmat) az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha nem megfelelő, eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.
  7. A Felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy Felhasználó általa elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
  8. A hasznaltmodell.hu üzenetküldő rendszere csak és kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására szolgál. Az üzenetküldő rendszer nem használható nem releváns levelek, ajánlatok küldésére, illetve bármely olyan információ továbbítására, amely nem hozható összefüggésbe a feladott hirdetéssel, annak tartalmával. Amennyiben egy Felhasználó a hasznaltmodell.hu üzenetküldő rendszerét ezzel ellentétes módon használja, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
 4. Díjazási feltételek

  A hasznaltmodell.hu egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a hasznaltmodell.hu díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.
  A díjakat a Felhasználó kizárólag a hasznaltmodell.hu fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés hasznaltmodell.hu-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.
  A megfizetett díjról a hasznaltmodell.hu, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet a hasznaltmodell.hu a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a hasznaltmodell.hu kizárólag elektronikus számlát állít ki.
  A Felhasználó által megfizetett díjat a hasznaltmodell.hu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a hasznaltmodell.hu-nak felróható okból marad el.

 5. Kapcsolattartás

  A hasznaltmodell.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket e-mail-en vagy telefonon fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 6. Személyes adatok védelme

  A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 7. Felügyeleti szervek és irányadó jog

  Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

  A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144, fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

  A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 8. Szerzői jog

  A hasznaltmodell.hu az Vasútmodell Centrum Kft. szellemi terméke.A hasznaltmodell.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A hasznaltmodell.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

  © Vasútmodell Centrum Kft.